Three things to cultivate สามสิ่งควรกระทำให้มี Good book Good Freind Good Humour หนังสือดี เพื่อนดี จิตใจดี

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เลขที่บ้านมงคล ตรงกับของคุณหรือเปล่า

เลขที่บ้านมงคล ตรงกับของคุณหรือเปล่า

หลักการทางเคหศาสตร์ของชาวจีนโบราณนั้น แนะนำไว้ว่า เลขที่ ที่เป็นมงคลและมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด หากนำมาใช้เป็นเลขที่ของอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ดำเนินธุรกิจแล้ว จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆ ไหลเวียนเข้ามาตามความหมายของตัวเลข ได้แก่

เลขที่ 2, 5, 6, 8, 9 และ 10 ครับ ทั้ง 6 หมายเลขนี้เป็นตัวเลขที่ดี มีมงคล และมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยให้ความหมายไว้ว่า
เลขที่ 2 หมายถึง การจะกระทำการสิ่งใดก็ง่ายดาย สำเร็จ ลุล่วง ไม่มีอุปสรรค ขัดขวาง
เลขที่ 5 หมายถึง ความกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธาตุทั้ง 5
เลขที่ 6 หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ
เลขที่ 8 หมายถึง การนำมาซึ่งความร่ำรวย มั่งมี ด้วยเงินทอง ทรัพย์สมบัติ ทั้งที่เป็นมรดก ตกทอด และการทำมาค้าขาย หรือการดำเนินธุรกิจ
เลขที่ 9 หมายถึง การมีอายุยืนยาว ทั้งเจ้าของและกิจการที่แผ่กว้าง หรือ ขยายสาขา ใหญ่โต
เลขที่ 10 หมายถึง ความแน่วแน่ มั่นคง มั่นใจที่จะดำเนินการด้วยความถูกต้อง เด็ดเดี่ยว ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายที่หลักเคหศาสตร์ของชาวจีนแนะนำไว้ว่า มีความเป็นสิริมงคลต่ออาคารบ้านเรือนอันจะนำไปสู่สิ่งดีๆ ที่เข้ามาในการดำเนินชีวิต

ดังนั้น หากอาคารบ้านเรือนหรือร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ หากมีเลขที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกี่หมายเลขก็ตาม แต่เป็นทั้ง 6 หมายเลขนี้ ที่หลักการทางเคหศาสตร์แนะนำไว้ประกอบอยู่ด้วยกันแล้ว ก็จะยิ่งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้าน สมาชิกในครอบครัว และการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: